Podmienky ochrany osobných údajov

z anglického General Data Protection Regulation

I.
Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR” z anglického General Data Protection Regulation) je COREFLOW s.r.o. IČ 05128933 so sídlom Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 - Nové Město (ďalej len: „správca“).


2. Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 - Nové Město
email: info@americkakozmetika.sk
telefón: +420 778 745 740


3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo společenskej identity danej fyzickej osoby.
Správca poveril osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenej osoby sú: Ivana Hájková, e-mail: info@americkakozmetika.sk, Tel.: +420739421442.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.


2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,


-  oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,


- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.


2. Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

- zasielanie obchodných informácií a konaní ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávania údajov


1. Správca uchováva osobné údaje
- po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.


2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)


1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

- podieľajúce sa na dodaní tovaru (Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306 a Česká pošta, s.p., IČ 47114983) a realizácii platieb (GOPAY s.r.o., IČ 26046768), a to vždy na základe zmluvy,

- zaisťujúce vedenie účtovníctva spoločnosti COREFLOW s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom e-shopu www.americkakozmetika.sk

- zaisťujúce marketingové služby.

2. V súvislosti s využitím serveru mailingových služieb pre zasielanie newsletterov (platí iba pre osoby, ktoré súhlasili so zasielaním newsletterov) bola uložená Vaša e-mailová adresa na zabezpečenom serveri spoločnosti MailChimp so sídlom v Atlante, USA. Zasielanie tohto newsletteru môžete kedykoľvek sami zrušiť.

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (viz „Môj účet“ na www.americkakozmetika.sk),

- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR (viz „Môj účet“ na www.americkakozmetika.sk),
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

- právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDP,

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcom uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov


1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.


2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk, ktore sú chránené heslami, správca používa taktiež adekvátne antivirové programy na všetkých počítačoch, z ktorých k databázam pristupuje. Listinné formy obsahujúce osobné údaje sú uzamknuté výhradne k tomu určených priestoroch.


3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba osoby ním poverené.


4. Celá komunikácia medzi správcom a Vami na e-shope prebieha na zabezpečenom webe https://www.americkakozmetika.sk.


5. Správca garantuje, že neposkytuje osobné údaje fyzických osôb iným spoločnostiam, ako je potrebné a ako je uvedené v bode V. tohto vyhlásenia, tj. Podmienok ochrany osobných údajov.

VIII.
Záverečné ustanovenia


1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.


2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.


3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/poskytla.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018